เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายด้วยการทำ PERSONA

6 April 2020 | Posted By : Big Creative

เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายด้วยการทำ PERSONA

          การทำ PERSONA เป็นส่วนที่สำคัญที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม หลายๆครั้งนักการตลาดอยากจะเพิ่มยอดธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆจนลืมให้ความสำคัญกับการทำ PERSONA นั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด โดย PERSONA (BUYER PERSONA) เป็นเครื่องมือในรูปแบบของ Framework ที่จะช่วยทำให้คุณรู้จักและมองเห็นกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างกระจ่าง

 
ในการทำ PERSONA มีรูปแบบในการทำเยอะมาก ไม่มีหลักการที่ตายตัว ในวันนี้จะขอนำเสนอวิธีการทำ PERSONA แบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายของคุณได้


1. Profile


เป็นข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
         
ข้อมูลลักษณะทางประชากร Demographic

ประกอบไปด้วย ชื่อ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย อาชีพ ตำแหน่ง การศึกษา รายได้ ครอบครัว สถานภาพ เป็นต้น ในที่นี้อาจรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ด้วย ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
         

ข้อมูลทางจิตวิทยา Psychographic

คือข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ยกตัวอย่าง เป้าหมายในชีวิต ปัญหาในชีวิต สิ่งที่กังวล สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น

         
การหาข้อมูลของ การทำ Profile อาจหาได้จากการสัมภาษณ์, การ Research ข้อมูลหรือใช้ข้อมูล สถิติที่เคยมีอยู่แล้ว ในบางครั้งเกิดขึ้นจากการสมมุติถึงบุคคลนี้ขึ้นมาเองก็ได้


2.Priority Initiatives

คือความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสินค้า บริการและแบรนด์ ของเรา ต้องหาว่าทำไมกลุ่มเป้าหมายถึงต้องสนใจในแบรนด์ของเรา ความชอบ หรือทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ และคุณก็ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ชอบเพื่อนำไปปรับใช้ให้ตอบสนองคนกลุ่มนี้


3.Success Factor


เหตุผลและปัจจัยที่ทำให้กลุ่มป้าหมายเข้ามาเป็นลูกค้าของเรา สินค้าและบริการของเราตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ข้อดีของสินค้าของเรามีดีอะไรที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายซื้อ กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าของเราเพราะอะไร โดยคำตอบอาจมีหลายข้อแต่จะมีคำตอบที่ตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้มากที่สุด


4.Perceived Barrier

อุปสรรค์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ซื้อสินค้าและบริการ แน่นอนว่าไม่มีอะไรจะประสบผลสำเร็จได้อย่างราบรื่น 100% จะต้องมองถึงอุปสรรค์และปัจจัย ที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ซื้อสินค้าและบริการ เพื่อที่จะนำมาปรับแก้ไข
ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ


5.Decision Citeria

การตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องรู้ว่าเหตุผลที่คนกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเพราะอะไร มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจอะไรบ้าง เช่น การตัดสินใจซื้อจากการรีวิวในทวิตเตอร์ การตัดสินใจซื้อจากการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้


6.Customer Journey 

เป็นการเขียนการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายว่า กลุ่มเป้าหมายจะสามารถเห็นสินค้าของคุณจากช่องทางไหนได้บ้าง จะมีแนวโน้มในการสนใจหรือตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณช่องทางไหนบ้าง กล่าวคือเป็นกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง และหลัง การซื้อ ลองใส่อารมณ์ ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเพื่อทำให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

         

จริงๆแล้วการทำ Persona มีอีกหลายวิธี นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้นักการตลาดมองเห็นภาพกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นในการคิดคอนเทนต์ การเลือกช่องทางที่จะนำเสนอ หรือการเลือกช่องทางในการซื้อ ในการทำ Persona ที่ดีควรมีการทำหลายๆกลุ่มแต่ส่วนใหญ่มักจะทำ 3 กลุ่มเพื่อให้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายหลักของแบรนด์และต้องคำนึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้เพื่อให้การทำ Persona มีประสิทธิภาพมากที่สุด  BIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email - bigcreativethailand@gmail.comCopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com