วิธีการทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จ !

6 April 2020 | Posted By : Big Creative

 วิธีการทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จ 
รับทำการตลาดออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์ ที่ปรึกษาทางการตลาด 

การทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จ เป็นสิ่งที่นักการตลาดควรที่จะศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้กับการวางแผนการตลาดเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้น การทำการตลาดออนไลน์มีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ แต่เราจะขอนำเสนอองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเป็นตัวการที่ทำให้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

1.การกำหนดเป้าหมายของการทำการตลาดออนไลน์ 

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำการตลาดออนไลน์ โดย Model ที่เป็นที่นิยมในการนำมากำหนดเป้าหมายก็คือ SMART Model ซึ่งไม่ใช่แค่ในด้านของการทำการตลาดออนไลน์เท่านั้น โมเดลนี้ยังถูกใช้ในการกำหนดเป้าหมายในงานหรือเป้าหมายในการเรียน หรือในการใช้ชีวิตได้อีกด้วย


SMART Model ประกอบไปด้วย

  • Spacific เจาะจง : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นกำหนดยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็น  
  • Measurable วัดผลได้ : ต้องระบุวิธีวัดผลและติดตามผลเพื่อดูความคืบหน้าของเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • Attainable เป็นไปได้ :  โดยประเมินจากศักยภาพที่มี อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าจะสามารถจะไปถึงเป้าหมายได้
  • Relavant สมเหตุสมผล : ตั้งเป้าหมายอย่างมีเหตุผล สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  • Time-Bound : อยู่ในกรอบเวลา ตั้งเป้าหมายที่มีเวลากำหนดที่ชัดเจน ใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนด 2. การเลือกกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์  

การจะกำหนดกลยุทธ์เพื่อการทำการตลาดออนไลน์จะต้องรู้ถึงขั้นการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Funnel)
มาเป็นตัวช่วยในการเลือกเครื่องมือและกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์
จากภาพเป็นการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงและกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภคในแต่ละช่วงจะสังเกตได้ว่าจำนวนผู้บริโภคจะน้อยลงตามลำดับ ซึ่งการเลือกและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์เป็นส่วนสำคัญ จะต้องเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นั่นเอง  

 


3.ช่องทางในการนำเสนอ


การเลือกช่องทางในการนำเสนอก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้การทำการตลาดออนไลน์สำเร็จเพราะในแต่ละช่องทางมีผู้ใช้งานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป และช่องทางการนำเสนอรวมถึงวิธีการก็แตกต่างกันออกไปได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นักการตลาดจะต้องเรียนรู้ช่องทางในการทำการตลาดเพื่อให้เลือกช่องทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

ช่องทางในการตลาดแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

1. Paid Media

คือช่องทางที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือเรียกว่า ‘สื่อโฆษณา’นั่นเอง โดยข้อดีของสื่อประเภทนี้คือการที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ตัวอย่างของสื่อประเภทนี้ได้แก่ การบูทโพสต์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นใน Facebook, การเสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโดยใช้ Banner ใน Youtube และการเสียเงินโฆษณาเพื่อให้ติดอันดับในการค้นหาใน Google เป็นต้น

2. Owned Media

คือสื่อที่เราเป็นเจ้าของ สามารถควบคุมและลงเนื้อหาผ่านช่องทางนี้ด้วยตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนและดูข้อมูลเบื้องหลังได้ ยกตัวอย่างสื่อในช่องทางนี้ได้แก่ เว็บไซต์ คุณสามารถนำเสนอเนื้อหารวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

3. Earn Media

คือสื่อที่คุณได้รับมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกิดจากการกล่าวถึง บอกต่อ สินค้า บริการหรือแบรนด์ ของคุณ เป็นการทำให้มีกลุ่มผู้ติดตามอื่นๆรับรู้ถึงสินค้าของคุณมากขึ้น บางรายอาจเกิดถึงขั้นเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณตามคำแนะนำเลยก็ว่าได้ ยกตัวอย่าง การรีวิวสินค้าใน Twitter มีผู้ชื่นชอบและเห็นด้วยกับการรีวิวสินค้าตัวนี้มาก จึงทำให้เกิดการรีทวิตจนเป็นกระแสใน และทำให้ผู้ที่รีทวิต สนใจและสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์คุณมากขึ้นนั่นเอง

 

4. การวางแผนทางการตลาดออนไลน์ 

หลังจากเราเรียนรู้องค์ประกอบทั้ง 3 ข้อมาแล้ว การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เมื่อเรากำหนดทุกอย่างชัดเจนแล้ว เราควรวางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดหัวข้อของงาน ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนและกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องคิดหาแผนสำรองในการดำเนินงาน หากดำเนินการตามแผนไม่ได้ผล ควรคิดหาแผนสำรองและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายเดียวกันเพื่อทำให้การทำการตลาดออนไลน์สำเร็จ

.

 BIG CREATIVE   ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook  www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email  bigcreativethailand@gmail.com

 

 แหล่งข้อมูล : Step Acadamy

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com